آزمایش های لازم قبل از اقدام به بارداری


                          آزمایشات لازم قبل از اقدام به بارداری:

 

Blood Group

CBC

Urinalysis, uc

FBS

HIV, HBS

VDRL

Torch

Thyroid

Pap smear
*************************************************************************************