• گروه علمی آزمایشگاه دکتر نشاط

  دکتر جواد نشاط  

  موسس و مسئول فنی آزمایشگاه دکتر نشاط

   دکترای علوم آزمایشگاهی

   

  دکتر رضا خلت

   مسئول فنی  بخش پاتولوژی و سیتولوژی آزمایشگاه دکتر نشاط

  متخصص پاتولوژی بالینی

   

  دکتر سید جواد دهقانی 

  مدیریت آزمایشگاه و مسئول بخش خون شناسی آزمایشگاه دکتر نشاط 

  دکترای تخصصی سلولی و مولکولی 

   

  جابر ایمانی فرد 

  مدیریت آزمایشگاه و مسئول نظارت بر بخش ایمونولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز و بیوشیمی آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس آزمایشگاه

   

  محمد وحید رحیمی  

  سوپروایزر(مدیریت داخلی) و عضو هیات مدیره آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس آزمایشگاه

   

  جواد گردابی  

  مسئول بخش انعقاد و HPLC آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس آزمایشگاه  

   

  جواد پادگانه 

  مسئول بخش مولکولار آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس ارشد ژنتیک

   

  آیدا ایزدی فر  

  سوپروایزر صبح آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس ارشد 


  مهسا ثروت خواه  

  سوپروایزر عصر آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس ارشد بیوشیمی


   زهره خزایی  

  مسئول بخش میکروب شناسی آزمایشگاه دکتر نشاط 

  کارشناس ارشد میکروب شناسی