• گروه پرسنل اداری آزمایشگاه دکتر نشاط

  محمد وحید رحیمی

  سوپروایزر ارشد 

  کارشناس آزمایشگاه

   

  فاطمه جعفری

  مسئول انفورماتیک

  کارشناس کامپیوتر

   

  مرضیه منفرد

  مسئول حسابداری

  کارشناس

   

  فرید جلایی

  حسابدار

  کارشناس

   

  مرضیه کشاورزپور

  مسئول سایت و روابط عمومی

  کارشناس ارشد it