• گروه پرسنل اداری آزمایشگاه دکتر نشاط

  محمد وحید رحیمی

  سوپروایزر و مدیریت داخلی

  کارشناس آزمایشگاه

   

  فاطمه جعفری

  مسئول انفورماتیک

  کارشناس کامپیوتر

   

  فرید جلایی

  حسابدار

  کارشناس

   

  زهره ادب

  مسئول ثبت نتایج آزمایشات

  کارشناس

   

  مرضیه کشاورزپور

  مسئول سایت و روابط عمومی

  کارشناس ارشد it