• تست تعیین گروه خون

  گروه خون

  گروه‌های خونی روشی برای تقسیم‌بندی خون‌ها بر پایه وجود یا نبود آنتی‌ژن‌های موروثی خاصی روی سطح گلبول‌های قرمز خون است. بر اساس مهمترین این تقسیم‌بندی خون انسان‌ها به چهار دسته AB ،B ،A و O و بر اساس تقسیم‌بندی دیگر به گروه‌های مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

  خون از چه اجزایی تشکیل شده است؟

  یک انسان بالغ حدود 6-4 لیتر خون دارد که در سر تا سر بدنش در حال گردش است. خون کارهای مهمی انجام می‌دهد اما انتقال اکسیژن به بخش های مختلف بدن، مهم ترین کار آن است. اجزای تشکیل دهنده خون شامل گلبولها و پلاسما می باشد.

  گلبول های قرمز خون حاوی هموگلوبین اند. این پروتئین به اکسیژن متصل می‌شود. گلبول های قرمز اکسیژن را به بافت های بدن می‌رسانند و دی اکسید کربن را از محیط آن‌ها دور می‌کنند. سلول های سفید خون باعوامل عفونی مبارزه می‌کنند.

  پلاکت ها. به لخته شدن خون کمک می‌کنند. برای مثال، وقتی جایی از بدنمان بریده می‌شود، آن‌ها با تسهیل لخته شدن خون مانع خونریزی شدید می‌شوند. پلاسما. حاوی املاح و پروتئین های متنوعی است.

  گروه های خونی مختلف کدام اند؟

   تفاوت خون های مختلف به وجود یا عدم وجود پروتئین های ویژه ای به نام آنتی بادی و آنتی ژن برمی گردد. آنتی ژنها بر سطح گلبول های قرمز و آنتی بادی‌ها در پلاسمای خون قرار دارند. افراد مختلف، انواع متفاوت و ترکیب های متفاوتی از این مولکول‌ها را دارند. گروه خونی شما به آن چه که از والدین خود به ارث برده اید وابسته است. امروزه بیش از 30 نوع نظام تعیین گروه خون وجود دارد. اما نظام ABO و RH مهمترین آن‌ها هستند که برای انتقال خون استفاده می‌شوند. همه گروه های خونی با هم ناسازگار نیستند. مخلوط کردن گروه های خونی ناسازگار به لخته شدن یا لایز شدن خون می‌انجامد که برای بیمار خطرناک است.

  تعیین گروه خون

  نظام ABO بر طبق این شیوه تعیین گروه خون، چهار نوع گروه خون وجود دارد:A ، B ، AB یا O

  گروه خون A اگر گروه خون شما از نوع A باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود آنتی ژنی A و در پلاسمای خود آنتی بادی B را دارید.

  گرو خون B اگر گروه خون شما از نوع B باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود آنتی ژنی B و در پلاسمای خود آنتی بادی A را دارید.

  گروه خون AB اگر گروه خون شما از نوع AB باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود هم آنتی ژنی A و هم آنتی ژنی B دارید. در پلاسمای خون شما آنتی بادی A و آنتی بادی B وجود ندارند.

  گروه خون O اگر گروه خون شما از نوع O باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود آنتی ژنی A و B را ندارید. در پلاسمای خون شما هم آنتی بادی A و هم آنتی بادی B وجود دارند.

  مثبت یا منفی؟

  نظام Rh بسیاری از مردم بر سطح گلبول های قرمز عامل Rh نیز دارند. Rh آنتی ژنیی است که هر کس آن را داشته باشد،+Rh محسوب می‌شود. کسانی که این آنتی ژن را ندارند،-Rh محسوب می‌شوند. شخصی که-Rh است به طور طبیعی در پلاسمای خون خود آنتی بادی Rh ندارد ( اما می‌تواند آنتی بادی A یا B را داشته باشد ). اما اگر شخصی-Rh خون+Rh دریافت کند، علیه آن آنتی بادی Rh می‌سازد که در پلاسمای خونش ظاهر می‌شود. فرد+Rh بدون هیچ گونه مشکلی می‌تواند از فرد-Rh خون دریافت کند.

  آزمایش تشخیص گروه خونی و منفی یا مثبت بودن آن تست ساده ای به نام تست تعیین گروه خونی (Blood Group) وجود دارد که با یک خونگیری ساده و بدون آمادگی قبلی قابل انجام است.